Over de lachende ooi

De Lachende OoiDe Lachende Ooi  is gespecialiseerd in landschapsbeheer door inzet van schaapskuddes in natuurterreinen in de meest brede zin van het woord.Begraasde terreinen zijn onder andere stuifzandheide, droge heide, vochtige heide, kapvlaktes, schraalgraslanden, dijken, golfbanen en stadsnatuur.Wij staan garant voor de aanwezigheid van veel kennis en deskundigheid bij de inzet van schaapskuddes. Voor ecologisch advies wordt er samengewerkt met een ecoloog die al meer dan 25 jaar ervaring heeft met schapenbegrazing. De Lachende Ooi  is gecertificeerd voor de kwaliteitsregeling “Schapen voor Natuur”.


Deskundige Schaapherders

voeren de projecten uit met behulp van goed getrainde honden.  De vaste herders hebben het MBO diploma Schaapherder behaald  of volgen deze twee jarige BBL opleiding en worden verder intern getraind voor hun werk. Binnen de opleiding voor schaapherder is er veel aandacht voor soortenkennis, ecologie, landschapsbeheer en de Flora en Fauna wet. Tevens beschikken ze over voldoende communicatieve vaardigheden om publiek te woord te staan.Het werk van een herder is geen 8 tot 5 baan maar a way of life. Dat weten de herders en zij zijn bereid hier in grote mate rekening mee te houden. 24/7 is er een herder beschikbaar voor eventuele calamiteiten. De herders wonen altijd op een niet al te grote afstand van de projecten in verband met oproepbaarheid.

De inzet van de schaapskudde


De inzet van de schaapskudde heeft verschillende voordelen:

 • Met de introductie van schapenbegrazing brengt men een proces van natuurontwikkeling op gang. Natuurgrasland komt tot ontwikkeling.
 • De soortenrijkdom neemt toe. Dit komt omdat door de begrazing de strooiselophoping en de vervilting van de graszode verdwijnt. Hierdoor ontstaan volop kiemingsmogelijkheden voor en wilde bloemen en kruiden.
 • Boomopslag wordt tegen gegaan.
 • Het beheer krijgt een duurzaamheidsimpuls. Schapen gebruiken immers geen minerale brandstoffen.
 • Schaapskuddes zijn rondtrekkende zaadverspreiders. Omdat de kudde ook andere natuurlijke terreinen bezoekt is verspreiding van zaden van wilde planten mogelijk.
 • Belevenis: Een kudde in het terrein is gewoon ook leuk om te zien en spreekt tot de verbeelding.


Door gebieden gefaseerd in ruimte en tijd te begrazen, krijgen kruiden de kans om in

bloei te komen en zaad te zetten. Eventuele verstoring van grondbroedende vogels en herpetofauna blijft zo beperkt. Er worden vooraf in samenspraak met beheerders streefbeelden bepaald, waarbij vergrassing en verbossing van terreinen strategisch worden aangepakt en de hei weer structuurrijk en gevarieerd wordt. Delen met kwetsbare flora of fauna worden in gevoelige periodes van het jaar ontzien door met een lichte graasdruk te begrazen. In een begrazingsplanning wordt aan het begin van het begrazingsseizoen de benodigde graasdruk en de tijdstippen van begrazing voor de verschillende vegetaties vastgelegd.

Het Kempische Heideschaap


Het Kempische Heideschaap is het ras dat we inzetten voor het begrazingswerk. Uitermate belangrijk is de juiste keuze voor de schapen. De dieren moeten schrale kost kunnen verwerken, hiervan in goede conditie blijven en beschikken over een goed kudde-instinct. Ze moeten in het beperkte aantal uren dat ze gehoed worden voldoende massa kunnen opnemen. Deze eigenschappen zijn alleen te vinden bij heideschapen en dan ook nog alleen die heideschapen die diverse generaties lang geselecteerd zijn op deze eigenschappen. De dieren die ingezet worden komen uit foklijnen waarop jarenlang geselecteerd is. Het bedrijf is lid van het stamboek Het Kempisch Heideschaap en zet zich al jaren in voor de instandhouding van dit zeldzame ras.Er wordt gewerkt aan een hoog gezondheidsniveau van de dieren. Omdat al diverse schapengeneraties gefokt wordt op overleven in de natuur zijn dieren geselecteerd die niet bijgevoerd hoeven worden, zelden ziek zijn en vrijwel niet ontwormd hoeven te worden. De dieren zijn gevaccineerd tegen Q-koorts (verplicht voor een kudde met publieksfunctie). Het bedrijf beschikt over een zoönose onverdacht status met daarbij behorend keurmerk.Voor het waarborgen van de dierengezondheid wordt het bedrijf ondersteund door een op schapen in natuurgebieden gespecialiseerde dierenartsenpraktijk.

Heide,

 

Schaapskuddes en heidevelden gaan al eeuwen samen in Nederland. Deze unieke combinatie zorgt voor vitale heide met een hoge natuurwaarde. Veel typen heides kunnen profiteren van schapenbegrazing:

 • voedselarme stuifzanden met vegetaties van Buntgras en korstmossen.
 • droge heides op stuifzanden tot leemhoudend zand met Nachtzwaluwen en levendbarende hagedissen.
 • natte heides met Klokjesgentianen, Gentiaanblauwtjes en Zonnedauw.
 • hoogveenvegetaties met Beenbreek of Veenpluis.
 • schraalgraslanden met Muizenoortje en Mannetjesereprijs.
 • uitgedunde bosranden voor geleidelijke overgangen van heide naar bos met mantel- en zoomvegetaties.

 

 

Ecologische verbindingen,

 

Geïsoleerde heideterreinen worden door een rondtrekkende schaapskudde ecologisch gezien met elkaar verbonden door het transport van zaden en zelfs kleine fauna. Hierbij speelt grootte van het gebied geen rol: juist ook postzegels kunnen gemakkelijk in de begrazingsplanning worden opgenomen. Open gekapte corridors tussen terreinen worden opengehouden en krijgen de ruimte hun eigen specifieke levensgemeenschappen te ontwikkelen.